MER OM ROUND TABLE 2019-02-03T10:52:51+00:00
ROUND TABLES HISTORIA

Round Table grundades i England 1927 av Louis Marchesi, en 28-årig rotarian i Norwich Rotaryklubb. Han upplevde att yngre män ofta hade svårt att yttra sig fritt i äldres närvaro. Han kände sig ensam i sin åldersklass och att det var svårt att få kontakt med jämnåriga utanför sitt yrke. Han saknade även den naturliga kamratskapen från skola och militärtjänst. Därför beslutade Louis Marchesi att bilda en självständig rörelse för unga män efter Rotaryprincipen.

Den 14 mars 1927 stiftade han den första klubben i Norwich och från de brittiska öarna spred sig Round Table vidare till Danmark. De första klubbarna i Sverige bildades i Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Kristianstad. Idag består Round Table Sverige av 152 klubbar och drygt 2000 medlemmar. Internationellt består Round Table av drygt 2.700 klubbar, mer än 31 500 medlemmar i 50 länder!

Namnet Round Table kommer från myten om kung Artur och hans riddare. I rådslag satt de vid ett stort ekbord. Detta var runt för att ingen skulle känna sig förmer än de andre. Alla RT-logos över världen utgår från samma runda symbol. Designen har hämtats från det bord som är upphängt på en vägg i stora salen i slottet i engelska Winchester, alldeles intill Winchester Cathedral.

ROUND TABLE SVERIGE

Vi utgör den svenska grenen av den globala sällskapsklubben Round Table International, med 51 medlemsländer. Round Table Sverige har drygt 2.300 medlemmar från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. RT 1 i Helsingborg chartrades den 30 december 1943 och en riksorganisation med 6 klubbar bildades 1947. Idag finns RT-klubbar i de flesta av våra små och medelstora städer och samhällen. Sammanlagt är de idag 152 stycken, numrerade i ordning sedan starten 1943.

12 DISTRIKT
RTS är indelat i 12 distrikt som varje verksamhetsår håller distriktsmöte (DM). Inom varje distrikt väljer klubbarna under mars månad en distriktsordförande (DO) för följande verksamhetsår. Dessa tolv DO bildar huvudstyrelsen (HS) för RTS, tillsammans med RTS presidium. Denna organisationsform gör att de 12 distriktsordförandena utgör en naturlig länk mellan huvudstyrelsen och de individuella klubbarna.
Ett riksomfattande ordförandemöte (ROM) genomförs sedan 1989 varje år under en weekend i augusti månad. Samtliga klubbordförande kallas till en så kallad ”kick off” innehållande såväl information som ordförandeutbildning.

152 RT-KLUBBAR
De svenska RT-klubbarna har mellan 12 och 25 medlemmar. Män mellan 18 och 40 år som anammar, stödjer och aktivt verkar för Round Tables idéer kan väljas in som medlemmar. Varje klubb väljer en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Valet äger rum varje år vid ett valmöte före den 15 april. De flesta klubbar väljer också en internationell kontaktman för att upprätthålla och stödja internationellt utbyte. En enskild medlem får inte sitta i klubbstyrelsen mer än två år i följd. Efter två år måste han avstå från styrelseposter i minst ett år. Ingen medlem får vara ordförande mer än ett år i samma klubb. Dessa regler avser att aktivera samtliga medlemmar och att sprida ansvaret inom klubben.

HUVUDSTYRELSEN

Huvudstyrelsen består av presidiet tillsammans med de tolv distriktens respektive ordförande. Presidiemedlemmarna i RTS styrelse väljs varje år vid Riksmötet i maj/juni. Riksmötet ansvarar även för beslut om stadgar, budget, med mera. Presidiet består av riksordförande (RO), vice riksordförande (VRO), rikssekreterare (RS), rikskassör (RK) och en International Relations Officer (IRO) som fungerar som internationell kontaktman.
Huvudstyrelsen sammanträder i samband med Riksmötet och vid tre andra tillfällen under RT-året. Vid ett av dessa tre tillfällen träffas samtliga huvudstyrelser som verkar i de nordiska länderna. Detta gör man för att utvidga det nordiska RT-samarbetet på olika fronter.
Vid sidan av dessa poster finns fyra befattningshavare som väljs på ett eller två år av huvudstyrelsen. Dessa består av Merlinredaktör som svarar för medlemsmagasinet Merlin med 5 nummer per år, rikswebbmaster som svarar för vår officiella och interna webbsajt, kanslist som hanterar alla profilprodukter och svarar för webbshop och direktförsäljning, samt en Public Relations Officer (PRO) som ansvarar för intern och extern PR samt grafisk profil.

SYFTE OCH MOTTO

Organisationens syfte
Round Table Sverige (RTS) är en ideell sammanslutning med syfte
– att främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden.
– att ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter.
– att understödja fritt och engagerat meningsutbyte.
– att stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet.
– att även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.

RT-mässighet genomsyrar vårt arbete och organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag och annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.

Round Table Sveriges motto är
Adopt – Adapt – Improve
Upptaga – Anpassa – Förbättra

Kuriosa
Grundaren Marchesi fick idén till både namnet och mottot då han hörde prinsen av Wales hålla ett tal vid industrimässan i Birmingham 1927, i vilket denne bl a yttrade: ”The young business and professional men of this country´must get together round the table, adopt methods that proved so sound in the past, adapt them to the changing needs of the times and, whenever possible, improve them. Mottot blev sålunda: ”Adopt – Adapt – Improve”– eller översatt: ”Upptaga – Anpassa – Förbättra”.

CODE OF CONDUCT

Vår Code of Conduct beskriver RT-mässighet, alltså vårt sätt att vara som tablare, de krav vi bör ställa på oss själva och kan ställa på varandra inom Round Table Sverige.

Vårt sätt att vara bygger på hörnstenarna:

  1. Vi strävar efter att upptaga, anpassa och förbättra de idéer/tankar vi möter.
  2. Vi strävar efter att ha kul och att erbjuda våra medlemmar rekreation och återhämtning inom vår verksamhet.
  3. Vi strävar efter genuin och ärlig kamratskap inom Round Table, från klubben till såväl den svenska som den internationella organisationen.
  4. Vi strävar efter att uppvisa och förknippas med gentlemannaskap.

Upptaga – anpassa – förbättra
Inom Round Table är vi ödmjuka och nyfikna för intryck via våra möten och vårt utbyte med tablare (medlemmar i Round Table) och andra människor. Vi utvecklar oss själva och hjälper andra tablare att erhålla nya kunskaper och insikter.

Ha kul
Verksamheten inom Round Table Sverige är en grund för återhämtning och erbjuder en avslappnad miljö där våra medlemmar kan ha kul med likasinnade. Verksamheten har därför med mycket få undantag en lättsam profil och är helt enkelt kul. Vidare innebär detta att vi inte ställer några yrkesliknande krav på varandra utan tillåter att medlemmar genomför sina uppdrag efter sin förmåga.

För att vår verksamhet ska fungera krävs dock att alla medlemmar accepterar och genomför de uppdrag i klubben de blir tillfrågade om samt att klubben fullgör de överenskomna åtaganden som finns med Round Table Sverige.

Kamratskap
Att vara medlem i Round Table innebär möjligheten att träffa gamla vänner man inte mött förut, på såväl nationell som internationell nivå. Kring det runda bordet råder jämlikhet. Vi tablare litar på varandra och är alltid beredda att bjuda till lite extra för att hjälpa andra medlemmar då tillfälle ges. Detta innebär självklart höga krav på oss att inte utnyttja eller försöka dra egen vinning av dessa förtroenden. För att kunna ha ett helt fritt och engagerat meningsutbyte krävs att tystnadsplikt tillämpas. Detta innebär att inget av det som sägs eller görs inom RT förs vidare.

Gentlemannaskap
Namnet Round Table syftar på riddarna kring kung Arturs bord. Ridderlighet och gentlemannaskap utgör ett självklart karaktärsdrag hos en person som tar plats kring bordet, en tablare. Medlem i Round Table blir man dessutom via inbjudan och först då man upplevs som lämplig för ett medlemskap varför vi är stolta över och vill vårda organisationens och vårt eget anseende.

Gentlemannaskap visar vi genom att alltid uppträda på ett sätt som ger positiv genklang och ytterligare stärker vårt anseende. Vi ska alltid vara stolta över att vara tablare och veta att det väcker positiva associationer hos omgivningen.

Rent konkret innebär detta att:

  • Vi har roligt men inte på omgivningens bekostnad.
  • Vi umgås med människor inom och utanför Round Table på ett respektfullt och trevligt sätt.
  • Vi enbart genomför aktiviteter inom Round Tables regi som alla berörda medlemmar kan stå för.
KLUBBLIVET

Medlem i Round Table kan den man vara som fyllt 18 år men ej är över 40 år. Alla medlemmar har en gång startat som gäst. Samtliga RT-medlemmar besitter möjligheten att medtaga gäster på ordinarie klubbmöten. Möten äger rum var fjortonde dag mellan september och maj, med undantag för jul och påskhelger. Under företrädesvis sommarhalvåret deltar många RT-klubbar och individuella medlemmar i internationella utbyten, till exempel europeiska nummerklubbsmöten. De ordinarie mötenas innehåll varierar. Typiska inslag är företagsbesök, föredrag av gästtalare, idrottsliga aktiviteter eller enkla klubbmöten där kamratskap sitter i högsätet. Den obligatoriska delen av dessa möten utgörs av ”3 minuter”, där någon medlem talar i högst tre minuter kring ett ämne som han själv valt och som ligger honom varmt om hjärtat.

ÄR ROUND TABLE NÅGOT FÖR DIG?

Tror du att Round Table kan vara något för dig?

Eller att du kan tillföra något till Round Table?

Tveka inte att höra av dig till oss för att diskutera möjligheten att gästa någon av våra klubbar.

>> Regionala kontaktuppgifter finner du på kontaktsidan.